خمینی دارای اندیشه های آزارگرانه ی جنسی بوده است

آخوند خمینی را همه ی ایرانیان می شناسند به ویژه
که نام او به انقلاب ننگین اسلامی در سال پنجاه و هفت
گره خورده است.
این فرد پس از رسیدن به توان کافی،دیکتاتوری اسلامی
را در ایران پایه گذاری کرد و مخالفان ،دگراندیشان و ناباوران
را به چوبه های دار سپرد و یا آنان را راهی شکنجه گاه های
اسلامی کرد.
آخوند خمینی بی گمان فردی با اندیشه های آزارگرانه ی جنسی بوده
است ،می گویید چگونه؟
آخوند خمینی که دستانش به خون هزاران تن از مردمان این خاک
آلوده است در پوشینه ی سوم از رساله اش (تهریرالوسیله)
که ترجمه ی آخوند خامنه ای(دیکتاتور کنونی)است می گوید:
کسی که همسرش(زنش-زوجه اش) کمتر از نه سال سن داشته
باشد،آمیزش جنسی بر او جایز نیست،چه این که زوجه دایمی
باشد و یا موقت و گسسته(منقطع) ولی سایر کام گیری ها مانند
لمس به شهوت ،به آغوش گرفتن و مالیدن آلت جنسی به ران ها
اشکالی ندارد،هر چند شیر خواره باشد.

آیا با این همه نباید آخوند خمینی را یک دوستدار آزارگری جنسی
و دارای اندیشه های کودک آزارانه و پدوفیلی دانست؟
از نا آگاهی ،نادانی و نابخردانگی توده ی مردم است که فرد
بیماری چون خمینی توانست این چنین سرنوشت آنان را به
دست بگیرد وگرنه هیچ آدم خردمندی گول سخنان یک چنین
کسی را نمی خورد.

آگاهی ،دانش و خردگرایی تنها راه موجود برای برون رفت از
روزگار تباهی است که دیکتاتوری دینی آن را برایمان به
ارمغان آورده است.

۱۶-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements