خدا خانه دارد و باورمندان به او ،لباس بر تن خانه اش می کنند

آن گونه که می دانم این مردم خداباور که خود را مسلمان
می خوانند به خدایی باور دارند که خانه ای دارد و مکان
آن در شهر مکه است.
خانه اش دارای لباسی است زربافت ،نام خانه ی الله یا همان خدا،کابا(کعبه)است،روزگاری این مکان جایگاه بت های سنگی
بود و اکنون خانه ی بتی نادیدنی و پندارین.
باورمندان به الله پنج نوبت نماز دارند که با دولا راست
شدن آن را بر پا می دارند،این کارهای بی نتیجه برای چیست؟
از پیدایش اسلام ۱۴۰۰ سال گذشته و از سوی دین باوران هنوز
نماز خواندن به سوی خانه ای سنگی یک ارزش شمرده می شود.

به راستی آداب دینی چه کارکردی دارند؟
چیز ویژه ای در آداب دینی نهفته نیست،آداب دینی برای
زنده نگه داشتن دین و سیستم دینی است.
در نماز نام کسی مانند پیامبر اسلام را بر زبان آوردن
چه سودی دارد؟او که خود یک آزادی ستیز،خشونت گرا
دوستدار دلهره آفرینی و خونریزی بود،از او گفتن و
به او درود فرستادن آیا نابخردانه نیست؟

۱۴-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements