بزرگ ترین اشتباهی که کشور آمریکا درباره ی سوریه انجام داد

بزرگ ترین اشتباهی که کشور آمریکا درباره ی سوریه انجام داد
این بود که از سکولارهای آزادی خواه سوری پشتیبانی نکرد و
این کوتاهی آمریکا در این زمینه ،به سربرآوردن و نیرو گرفتن
گروه های دینی انجامید که رفته رفته رشد کردند و خاورمیانه
را به آشوب کشاندند.
هتا رژیم اسلامی در ایران نیز با پشتیبانی از دیکتاتوری بشار اسد
در این نا به سامانی های پیش آمده در خاورمیانه،سهیم بوده است.

به درستی نمی توان پیش بینی کرد که این درگیری های دینی
چه فرجامی خواهند داشت ،ولی به باور من ،اگر این درگیری های
دینی در خاورمیانه و تمامیت خواهان
دینی مهار نشوند ،دامنه ی این آشوب ها و تنش ها به فراتر از
مرزهای کنونی اش خواهد رسید و آن گاه جهان ختر را بیخ
گوش خودش خواهد دید.
پس بهتر نیست که با پیش دستی جلوی آسیب ها و زیان های
بیش تر را گرفت و کار امروز را به فردا نسپرد؟

۱۴-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements