تارنماهای اشتراک لینک ایرانی و لگدمال شدن آزادی

تارنماهای اشتراک لینک ایرانی دارای استانداردهای دوگانه
و خنده داری اند.
کسانی که وابسته به هیچ گروه،نهاد،باهماد(هزب) و دسته ای
نیستند و ناوابسته و مستقل اند،از سوی سایرین بایکوت
می شوند که نمود آن را می توان در تارنماهای اشتراک لینک
نیز دید،خوب بگذارید آن ها ما را بایکوت بکنند و به گمان
خودشان ما را نادیده بگیرند ولی هرگز نخواهند توانست
ما را از سخن گفتن بازدارند.
این همه تریبون و سخنگاه در اختیارشان هست این ها
را هم داشته باشند،ما را همین یک تریبونی که در ورد پرس
داریم،بس است.
از همه ی این ها که بگذریم این تارنماهای اشتراک لینک
از درجه ی امنیتی بسیار پایینی برخوردارند و این را
می توان ریشه ای ترین اشکال این تارنماها دانست.

هنوز مانده تا مردم به درک و فهم راستین و درستی
از آزادی دست پیدا بکنند و یاد بگیرند که با نام آزادی
آزادی را لگدمال نکنند.

۱۳-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements