آخوند هسن روهانی،امام بنفش و بازگشت به دوران ننگین خمینی

از زمانی که آخوند هسن روهانی یا بهتر بگویم
امام بنفش بر سر کار آمد ،بازگشته ایم به دوران ننگین
امام(خمینی) ،می گویید چگونه؟
مگر نه این است که بسیجی ها آن اندازه گستاخ شدند که به
روی زنان و دختران
سرزمینمان اسید پاشیدند و یا به رویشان چاقو کشیدند؟

۱۱-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements