رژیم اسلامی ،کانون شرارت و ترور،نگاهی به سخنرانی جرج دبلیو بوش

چند ماه پس از رخداد تروریستی یازده سپتامبر بود که جرج
دبلیو بوش در سخنرانی سالیانه در کنگره ی آمریکا(سال۲۰۰۲)
از کشورهای پشتیبان تروریسم نام برد،که نام ایران در میان
آن ها به چشم می خورد.
رژیم اسلامی چه در آن زمان و چه در زمان کنونی یکی از
کانون های ترور و شرارت است،رژيم اسلامی کاری کرده
که ایران هم ردیف با کشوری چون کره ی شمالی است.
من باور دارم که برای برخورد با رژيم اسلامی ،آمریکا نیاز
به فردی مانند جرج دبلیو بوش دارد،بروید در تارنمای یوتیوب
بگردید و آن سخنرانی بوش را ببینید و از آن لذت ببرید
دیگر از سخنرانی های آن چنانی خبری نیست و کسی نیست
که همانند او این چنین سخنرانی سفت و سختی را بتواند
انجام بدهد،پس ازرفتن جرج دبلیو بوش، دیدیم که آمریکا
با نرمی با ایران برخورد می کند و این شایسته ی کشوری
مانند آمریکا نیست.
آن زمان ها و به گمانم پس از آن سخنرانی بود که جرج دبلیو
بوش گفت :
ایران کشور ویژه ای است،چون در آن کشور،جنبش آزادی خواهی
وجود دارد و در سنجش با کشورهای دیگری که دارای ساختار
دینی هستند،ایران کشور بازتری است که آن هم به شوند
اینترنت و شمار ایرانیانی است که در سراسر جهان و آمریکا
پراکنده هستند.

و در بخشی از سخنانش گفته بود که می خواهد به آن دسته از
ایرانیانی که در درون ایران،دوستدار راستین آزادی
هستند ، روهیه و انگیزه بدهد.

بیایید با خودمان رو راست باشیم و از خودمان بپرسیم که
در ایران چند آزادی خواه راستین وجود دارد؟
شمارشان گمان نکنم آن چنان زیاد باشد،اگر هم وجود داشته
باشند به پا نخاسته سرکوب می شوند،سیستم دینی در ایران
بدجور مردم را وابسته ی خود ساخته و
تا دلتان بخواهد مزدور گرداگردمان را فراگرفته است،اگر هم
می بینید که کسی دارد از دست سیستم می نالد ،بدانید
که سهمش را نگرفته است وگرنه این مردمی که من می شناسم
بیش تر از هر چیزی با واژه ی آزادی بیگانه اند.

۱۰-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements