سایت پنهان هسته ای در استان کرمان،شاهرخ آباد

106

105

104

103

102

101

این فرتورها به تاریخ سال ۲۰۱۲ و از
digital globe
می باشد.

برج های امنیتی در فرتور شماره ی یک دیده می شود.
در فرتور شماره ی دو،می توانید ورودی امنیتی را ببینید.
در شماره ی سه،ورودی های پنهان و نهفته برای ساختمان ها
و سازه های زیر زمینی.
در شماره ی چهار،کارخانه ی فرآوری.
در شماره ی پنج،سایت ریشه را می بینید.
در شماره ی شش هم می توانید نمایی کلی را ببنید.

گاهی گمانه زنی هایی می شود بر این پایه که رژیم جمهوری
اسلامی،به دنبال آزمایش چاشنی نوترونی و سیستم انفجار برای
بمب هسته ای بوده است.
البته نشانه ها و گواه هایی هم در دست هستند که نشان
می دهند رژیم همواره به دنبال پنهان کاری های هسته ای
بوده است.
و چندی است که آغاز به ساخت ساختار های پنهانی و زیرزمینی
می کند و هر آن امکان دارد که ساختارهای زیرزمینی هسته ای
دیگر که شناخته شده نیستند،آشکار شود.
در استان کرمان در پیرامون شهرستان شاهرخ آباد
سایتی هست که از سوی سپاه پاسداران گردانده می شود
که نام آن فاتح یک و نام رسمی آن مرکز آموزشی شهید
باهنر است.
فاتح واژه ای اربی و در زبان پارسی برابر است
با واژه ی پیروز.
دیوارهایی شش پایی(فوتی) به گرداگرد آن کشیده شده
و روی آن میله های آهنی و سیم خاردار سوار شده است.

استان کرمان را می توان یکی از استان هایی دانست که
مواد کانی در آن فراوانی دارد،مانند مس و یا هتا
زغال سنگ.
گفتنی است که ذخیره های اندکی از اورانیوم نیز در
این استان شناسایی شده است.

رژیم جمهوری اسلامی با کشورهایی چون ونزولا و بولیوی
پیوندهای دوستانه دارد،این در هالی است که این دو
کشور دارای ذخیره ها و انباشت های اورانیومی اند.

گفته می شود این سایت دارای ساختارهای زیر زمینی است
که با خاک و آسفالت پوشیده شده و پوشش داده شده است
تا از سوی ماهواره ها،شناسایی نشود.
این سایت با برج های امنیتی و دیوارهای بلند پاسداری می شود.
این سایت هم چنین دارای کنترل شدید در ورودی و هم
چنین دارای مرکز ها و گشت های امنیتی در درون خودش است.

بن مایه:این نوشته برداشتی است از تارنمای زیر
wnd.com
هم چنین نیاز به یادآوری می باشد که در نوشته ی تارنمای
بالا که به تاریخ سال ۲۰۱۲ می باشد،اشاره به نام کسی
به نام رزا کاهلیلی(رضا کاهلیلی یا کهلیلی) شده است.
البته این نام ساختگی است و برای پنهان ماندن کیستی او می باشد.
گفته می شود این فرد،زمانی در سپاه پاسداران کار
می کرده و یا بهتر بگوییم یک نفوذی بوده است.

۹-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements