شعله رئوفی،بنیادگذار پناهگاه گربه های بی سر پرست،در پی یک آتش سوزی به همراه دویست گربه ی بی سرپرست کشته شد

شوربختانه آگاه شدیم پگاه روز شنبه،هفتم شهریور ماه
پناهگاه گربه های بی سرپرست ،در بیست و چهار کیلومتری
اشتهارد به آتش کشیده شده است.
بر پایه برخی خبرها ،نزدیک به دویست تا چهار سد گربه ی
بی سرپرست به همراه بنیادگذار این پناهگاه که بانو شعله
رئوفی باشند به دنبال این آتش سوزی گسترده کشته شده اند.
گفتنی است هفته ی گذشته نیز،شماری قمه زن و چاقو کش
بنیادگذار یک پناهگاه سگ های بی سرپرست در پیرامون
ورامین را زخمی کرده بودند.
به گفته ی برخی خبرگزاری ها،سه سات زمان برده است
تا آتش مهارشود.
خانم شعله رئوفی این پناهگاه را برای گربه های بی پناه
بی سرپرست و ناتوان بنیاد گذارده بود و هتا گفته می شود
نزدیک به سه کیلو تلایی هم که داشت را فروخته بود تا
از پس هزینه های این پناهگاه برآید.
این خانم به هنگام مرگ شست ساله بود،اگر این زن
زنده بود و می دید که این گربه های نازنین در آتش می سوزند
چه هالی می شد؟آدم در شگفت می شود از سنگدلی
برخی ها که به چنین کارهایی دست می زنند.
گفتنی است که پیش از این، خانم شعله رئوفی ،چندین بار
هم تهدید شده بود.

آیا این رخدادها سازماندهی شده هستند؟
آیا باید انگشت اتهام را دوباره به سوی مزدوران رژيم
اسلامی گرفت؟
رژیم اسلامی در کارنامه ی ننگین خود بسیاری از این
دست کارها را دارد،سینما رکس آبادان تنها یک نمونه
از آن ها می باشد.

۸-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements