باید قانونی فراتر از قانون مدنی وجود داشته باشد

قانونی فراتر از قانون مدنی وجود دارد،هتا با وجود
تاب آوردن کیفر(مجازات) سرپیچی از قانون مدنی
می باید از قانون برتر پیروی کرد.

بن مایه:نسک نافرمانی مدنی،نوشته ی هنری دیوید ثرو

۶-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements