ندای ما را همین بسیجی های فدایی رهبر کشتند،آیا عباس کارگر جاوید، ندای ما را کشت؟

3

2

1

یاد نمایی از جان باختن(کشته شدن)ندا آقا سلتان افتادم که در آن
ندا به گمانم به سمت راست خیره شده بود،هر زمان یاد آن نما و چهره ی
ندا می افتم،یک هس ویژه و گنگی به من دست می دهد.
ندا چند سالی می شود که دیگر در میان ما نیست، کیست که نداند
ندای ما را همین بسیجی های فدایی رهبر کشتند.
من در سال هشتاد و هشت هنوز به این اندازه از رشد فکری و
خردگرایی نرسیده بودم وگرنه هیچ گاه در برخورد با چنین رخدادهایی
خاموش نمی نشستم.
عباس کارگر جاوید که بسیجی بود، آن زمان متهم شد که گلوله
را او به سوی ندا شلیک کرده است،هتا ویدیویی از او نیز روی یوتیوب
قرار گرفت و نیز آرش هجازی پزشکی که به هنگام جان سپردن
ندا در کنارش بود، گفته بود که آن بسیجی را دیده است که فریاد
می زده ،نمی خواستم بکشمش.
پس از آن که هویت و کیستی این بسیجی(عباس کارگر جاوید)
فاش شد،زمان زیادی نگذشت که به یکباره ناپدید شد.
در زمان تیر خوردن ندا ،مردم به خیابان آمده ،یک بسیجی را
گیر می اندازند و نمی دانند با او چه کار بکنند و چون آن بسیجی
خود را در میان آزادی خواهان می بیند،فریاد می زند که
نمی خواست ندا را بکشد و مردم هم چون می دانستند که پلیس
همنوا با بسیج در سرکوب مردم است،کارت بسیج و کارت شناسایی
او را می گیرند و چند فرتور(عکس) از کارت هایش ثبت و سپس
او را ول می کنند.

بسیج،سپاه و آخوندها دشمن شماره ی یک آزادی به شمار می آیند
کوتاه آمدن در برابر آنان کاری بیهوده است که نتیجه ی آن زندگی
ننگ بار برای امروز و فردایمان خواهد بود.

آرش هجازی در تارنگار خودش گفته بود که پس از دستگیری
آن بسیجی مردم پیراهن او را از تنش درآورند،بر پشت او
چند زخم کهنه و داغ دیده می شد،گویی که با یک چیز نوک تیز
برش خورده و زخم شده است.
آرش هجازی پس از انتشار این فرتورها از عباس کارگر جاوید
گفته بود که چهره ی او را شناسایی کرده است.

در فرتورهای بالا به تاریخی که روی کارتی که نام وزارت
کشور در آن آمده است دقت کنید.
اهتمال بالایی وجود دارد که او جزو سربازان گمنام(بدنام)
امام زمان باشد.

نکته:فرتورهای آمده در این نوشته از تارنگار آرش هجازی
(۶۶۶سبز) و گمنامیان می باشد.
این فرتورها را از تارنگارهایی که گفته ام ،برداشته ام و
نمی دانم انتشاردهنده ی نخستین آن کدامین تارنما و یا کدامین
تارنگار است،البته که انتشار دهنده ی نخستین آن می باید
ناشناس بوده باشد.

۵-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements