دونالد ترامپ یا مهمد ترامپ،کاری از بوش فاوستین

4444

گویا دونالد ترامپ(ترومپ) گفته است که:
چرا آن ها(برخی) دارند کارتون های پیامبر اسلام(مهمد)
را می کشند،مگر چیزی دیگری برای کشیدن وجود ندارد؟

و بوش فاوستین،کارتونیست آمریکایی نیز این کارتون
را از دونالد ترامپ کشیده و نام آن را مهمد ترامپ گذاشته است.

نکته:مهمد=محمد

بن مایه:تارنگار بوش فاوستین
fawstin.blogspot.com

۵-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements