نگاهی به رزمایش فوتوشاپی موشکی سپاه پاسداران در سال۲۰۰۸

3

2

1

در سال ۲۰۰۸ سپاه پاسداران فرتوری از رزمایش موشکی
خود انتشار داد ولی سپس آشکار شد که آن فرتور در پیوند
با آزمایش موشکی سپاه پاسداران نبوده بلکه یک فرتور
دستکاری شده با نرم افزار ویرایشگر بوده است،یا بهتر است
بگوییم فوتوشاپی بوده است.
فرتور ریشه ای دربردارنده ی نمایی از سه موشک پرتاب
شده و یک خودروی پرتابگر موشک است در هالی که در فرتور
دستکاری شده از سوی سپاه پاسداران ،چهار موشک پرتاب شده
دیده می شود و هم این که آن خودرو از فرتور زدوده شده
است،با نگاهی به فرتور دستکاری شده می توان دید
گرد و خاک بلند شده از موشک چهارم(افزوده شده)کپی از
گردو خاک بلند شده از موشک اول از سمت راست می باشد
و هم چنین خود موشک چهارم و دنباله ی آن کپی شده از
خود موشک دوم و دنباله اش از سمت چپ می باشد.

بن مایه:در نگارش این نوشته از تارنمای نیویورک
تایمز بهره گرفته شده است.
nytimes.com

۲۷-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements