پسر رفسنجانی در زندان،نتیجه ی درگیری های باندی در درون رژیم جمهوری اسلامی

به زندان افتادن پسر رفسنجانی را می توان برآمد(نتیجه ی)
درگیرهای باندی در درون رژیم جمهوری اسلامی دانست.
چون اگر قرار بر این باشد که کسانی دادگاهی و سپس راهی
زندان شوند،شمارشان یکی یا دو تا نیست،از خود هاشمی رفسنجانی
بگیرتا پسرش،خود خامنه ای و پسرش مجتبا خامنه ای،برادران لاریجانی
قاسم سلیمانی،پاسدار وهیدی،مرتزوی(مرتضوی)و …همگی باید
دادگاهی و راهی زندان شوند.
باید در هر کجا که هستیم به روشنگری و افشاگری درباره ی سران
رژیم بپردازیم و نگذاریم که تباهکاری ها و نابکاری هایشان به فراموشی سپرده شود.

۲۵-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements