به امید روزی که جمهوری اسلامی واژگون شود

در تارنگاری با نام ۶۶۶سبز،نوشته ای جالب دیدم که در
این جا به بازنویسی آن می پردازم.
گویا در رتردام هلند پرچم جمهوری اسلامی به هنگام برافراشته
شدن واژگونه بود،خوب نویسنده ی تارنگار هم آرزوی سرنگونی
و واژگونی رژیم جمهوری اسلامی را مانند واژگونی پرچم اش داشت
چه نیک آٰرزویی دارد این نویسنده، همان آرزو و خواسته ای که
تک تک ما آزادی خواهان ایرانی داریم.

۲۵-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements