پیامبر اسلام،پیام آور شمشیر و خون

14

بن مایه:
marcusantoniushix.deviantart.com

شما می توانید به من بگویید که پیامبر اسلام چه
دستاوردی داشت؟
مگر جز این بود که سپاه اسلام خون ناباوران زیادی
را ریخت،به تاراج دارایی هایشان پرداخت و یا آنان
را به بردگی گرفت؟

۲۴-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements