ریموند دلایره،فردی بی خدا در سده های میانی

ریموند دلایره یکی از متهمانی بود که کشیشی به نام فورنیه
به بازپرسی از او پرداخته بود.
زمان این رخداد به سده های میانی(سده های تاریکی)
بر می گردد.

گواهان می گفتند که:
ریموند گفته که خدا هرگز جهان را نیافریده و جهان
همیشه وجود داشته است و رستاخیز افسانه ای بیش نیست.
و گوشت و خون ایسا(عیسی)در اشای(عشای)ربانی چیزی مگر
نان و شراب نبوده است.
او هم چنین مراسم روهانیان را بی مانک(بی معنی) می دانست.
بخشش به تهیدستان و نداران را نه برای روح خودش بلکه
برای این انجام می دهد که آدمی نیکوکار است.
و گویا یک بار به دوستی گفته بود که زاده شدن ایسا(عیسی)
هیچ پیوندی با خدا ندارد بلکه از نزدیکی یک مرد و یک زن
همانند دیگران پدید آمده است.

بن مایه:نسک بی خدایی برای تازه کارها
نوشته ی دکتر دیل مک گاون

۲۰-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements