امام نقی در دیدار با ایرانیان چه گفت؟

آورده اند که
امام نقی در دیدار با زیارت کنندگان ایرانی فرمودند:
ما ۱۴۰۰ سال است که سوار شما شده ایم و پایین هم نمی آییم
آمده است که زیارت کنندگان ایرانی در پایان سخنانش
همگی گریستند و سپس آغاز به سینه زنی کردند.

بن مایه:برگه ی فیس بوکی کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان

۲۰-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements