در سایت پارچین چه می گذرد؟

فرتورهای ماهواره ای نشان از آن دارد که رژیم جمهوری اسلامی
در پارچین دست به کارهای شک برانگیزی می زند.
و گمانه زنی ها بر این است که رژیم جمهوری اسلامی به دنبال
پاکسازی رد پاهایی است که امکان دارد به دنبال آزمایش های
انفجاری برای گسترش و ساخت جنگ افزارهای هسته ای
بر جای مانده باشد.
آن چه که از فرتورهای ماهواره ای بر می آید:
کارهایی بر روی پشت بام دو ساختمان جنوبی انجام می پذیرد.
نشت نفت در برابر ساختمان شمالی و پایه ای،دیده می شود
ساختمانی که اهتمال زیاد می رود که در آن آزمایش چاشنی های
انفجاری انجام پذیرفته باشد.
در گوشه ای از پایگاه پارچین،دو چیز دایره ای بسیار کوچک
تیره ، ناروشن و ناشناخته وجود دارد.
رژیم می گوید که دارند راهسازی می کنند و هیچ
دستکاری در آن بخش انجام نمی دهند،این در هالی است که
فرتورهای ماهواره ای نشان از باشندگی خودروهای سنگین
نیمه سنگین و هم چنین بولدوزر و غلتک دارد.
اگر رفت و آمدهای خودروهای سنگین و نیمه سنگین برای
بازسازی جاده ای که در جوار سد ماملو است،می باشد چرا این
خودرو ها در پارکینگی که در نزدیکی آن جاست پارک نشده اند
و درست در نزدیکی بخشی پارک شده اند که اهتمال آزمایش های
انفجاری هسته ای در آن جا می رود؟
اثرهایی از نخاله در سه جا دیده می شود
در نزدیکی دو ساختمان بزرگ نشانه هایی از مواد نفتی
مانند روغن دیده می شود.
کارهایی هم بر روی دو ساختمان کوچک در هال انجام است،
و هم چنین دو ساختار کوچک و ناشناخته در نزدیکی دو
ساختمان کوچک دیده می شود.

بن مایه:تارنمای بنیاد دانش و امنیت جهانی(ISIS)
isis-online.org

۱۹-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements