واکنش دین پرستان به تباهکاری ها و کشتارگری های داعش(دولت اسلامی) چه می تواند باشد؟

دین پرستان به راستی چه واکنشی می توانند در برابر
برده داری و کشتارگری ها و تباه کاری های داعش داشته
باشند؟گمان نکنم بتوانند واکنش چندانی نشان بدهند،چون
بیشینه ی کارها و کنش های این سازمان تروریستی،یک
کپی از دستورهای قرآنی است و قرآن و باورهای دینی
از کارهای داعش پشتیبانی می کنند.
نگاهی به رسانه های رژيم جمهوری اسلامی بیندازید
آیا آن ها به برده گیری،برده فروشی و برده داری
داعش ،واکنش نشان می دهند؟خوب نمی توانند واکنشی
نشان بدهند،چون اسلام از برده داری و کشتار دگراندیشان
پشتیبانی می کند.
اگر کار آن ها را نقد بکنند،در همان هال دارند قرآن
و اسلام را نقد می کنند و برای همین هم،از واکنش
خردمندانه به آن پرهیز می کنند.
داعش همان کارهای سپاه اسلام در زمان پیامبر اسلام
و کارهای رژيم جمهوری اسلامی را انجام می دهد و تنها
فرق میان داعش و رژيم جمهوری اسلامی در شیعه
یا سنی بودن آنان است.

۱۵-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements