چیزی که ورد زبان سران رژیم جمهوری اسلامی است

یکی از چیزهایی که ورد زبان سران رژيم اسلامی است
و همیشه هم آن را تکرار می کنند،این است.
مردم مسلمان ایران

البته از دید این رژيم،منزور از مردم،شیعیان هستند
سایرین که در شمار شیعیان نیستند همیشه نادیده گرفته
می شوند،سد البته که دگراندیشان در ایران زندگی سختی
می گذرانند و گاه هتا امنیت جانی هم ندارند،ببینید
با کسانی مانند من که خداناباورند
چه برخوردی می کنند.

قانونی که در کشورمان داریم،کپی و رونوشتی از باورها
و نوشته های دینی است،من هیچ گاه چنین قانونی رانخواهم
پذیرفت و البته هر آزاداندیشی می بایست به ناسازی با
این قانون تمامیت خواهانه ،برخیزد.

قانون پایه ای هر کشوری می بایست بر پایه ی یک
استاندارد خردگرایانه استوار باشد،نه بر پایه ی
باورهای دینی،قبیله ای.
و این چنین قانونی می بایست آزادی های فردی
و شهروندی را هم به رسمیت بشناسد.

هنوز کشورمان ایران و مردمش به زمانه ی روشنگری
و خرد وارد نشده اند،ایران اکنون ما به مانند
سده های میانی و زمانه ی تاریکی در اروپا است.

آیا مردم ما نیز راه خود را خواهند یافت؟
یا مانند همیشه نسبت به رخدادهای پیرامونشان
بی تفاوت خواهند ماند؟

۱۴-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements