این قدر اختلاس ها را کش ندهید

هر جا اختلاسی شد و هر گندی بالا آمد، آخوند خامنه ای
فریاد برآورد که این ماجراها را کش ندهید،خوب باید هم این
را بگوید چون اگر این اختلاس ها ریشه یابی شوند،سرنخ اش
به خاندان و دارو دسته ی خودش خواهد رسید.

۱۴-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements