هیچ گاه فراموش نخواهم کرد و هرگز نخواهم بخشید

هیچ گاه فراموش نخواهم کرد این ستم هایی را
که بر ما رفت.
هیچ گاه فراموش نخواهم کرد،قهقه ی مستانه ی
ستمکاران و تباهکاران را.
هرگز نخواهم بخشید آنانی را که ما را به روز سیاه
نشاندند و دیروز و امروزمان را از ما گرفتند.

دیروزمان سوخت،امروزمان تباه شد و آینده ی ناروشن
پیش روی ماست.

من فراموش نخواهم کرد آن چه را که بر ما رفت
و نخواهم بخشید این همه ستم و بیداد را.

۱۱-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements