اندر نادانی بسیجیان و مزدور پروری خامنه ای

این بسیجی ها هی می گویند جانمان فدای رهبر
این ها چرا جانشان را به فدای رهبرشان
می خواهند؟مگر او کیست؟
جان این بسیجیان و بود و نبودشان برای خامنه ای
هیچ ارزشی ندارد،یک خودکامه مانند خامنه ای تنها
در اندیشه ی ماندن بر تاج و تخت پادشاهی است و
به هر دری می زند تا آن را از دست ندهد.
خوب شاید سوی دیگر ماجرا این باشد که چون این بسیجیان
خوگرفته اند به مفت خوری و مزدوری،برای همین است که
خودشان را فدایی خامنه ای مزدور پرور می دانند.
پول و پول پرستی می تواند آدم را به هر سویی بکشاند
البته هستند اندک کسانی که هتا پول و قدرت نیز
نمی تواند فریبشان بدهد ولی یافتن چنین کسانی
مانند گشتن سوزن در انبار کاه است.
این لشگر کشی های خیابانی و بانگ برآوردن و گلوپاره
کردن بسیجیان برای آن است که در نبود این رژيم اسلامی
و سد البته مزدور پرور،چگونه خواهند توانست به مفت خوری
و گنده گویی های خودشان ادامه بدهند؟
برای همین است که با چنگ و دندان این رژیم را
چسبیده اند و از آن پاسداری می کنند.

۱۱-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements