امام زمان نخواهد آمد

آدینه های بسیاری از پس هم می آیند و می روند
ولی این امام فانتزی و کارتونی که امام زمان
نام دارد،نمی آید.
هنوز راز چاه زیست بودن امام زمان بر کسی
روشن نشده است،نام گذاری این امام پنهان زی
بر چه پایه ای بوده است؟
آیا چهره ی او مانند یک زمان سنج است؟
کرونومتر است؟نکند او خود زمان است؟او این
همه سال کجا بوده است؟برای چه می خواهد بیاید؟
تا جایی که از افسانه ها و نوشته های دینی
بر می آید،سرکوب و کشتار دگراندیشان و ناباوران
از کارهایی است که او انجام خواهد داد،البته
اگر بتواند از لا به لای افسانه ها،به جهان ما
گام بگذارد،آیا یک آدم خردمند می تواند آمدن
چنین کسی را که دشمن شماره ی یک آزادی است را
چشم به راه بنشیند؟
آری همان بهتر که در ته چاه بماند و بیرون نیاید
همانا نیامدنش بهتر از آمدنش است.
و شاید بهتر می بود به جای امام زمان،نام این
فرد افسانه ای را امام بی زمان می گذاشتند.

۱۱-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements