از سخن زریف آدم خنده اش می گیرد

چه کسی به این مهمد جواد زریف گفته است که نماینده ی
همه ی مردم ایران است؟اگر هم نماینده ی شماری از آنان
هم باشی،نماینده ی من نیستی پس اجازه نداری از زبان
من سخن بگویی هرچه می گویی از خودت مایه بگذار به
دیگران چه کار داری؟
اگر یادتان باشد همین آقای زریف در گفت و گوهای هسته ای
به جان کری گفته بود که هیچ گاه یک ایرانی را نترسانید
خوب ایشان راست می گویند،ترساندن ایرانیان را باید به
خود دارو دسته ی رژیم اسلامی داد،آن ها بلدند چگونه با
ایرانیان برخورد بکنند،آن ها بلدند چگونه مردم را با خودروی
پلیس زیر بگیرند،به روی زنان و دختران اسید بپاشند،از بالای
پل مردم را به زمین پرت بکنند و در زندان ها و شکنجه گاه ها
به آنان تجاوز بکنند و چوبه های دار را در جای جای میهن
برپا بکنند،خود این زریف که وزیر امور خارجه ی رژيم باشد
هتا اختیار ریش خودش را ندارد و باید گفت او در برابر
دستگاه دیکتاتوری دینی خامنه ای ،به راستی هیچکاره است
ولی در کشتارها،ستمگری ها و بیدادگری های رژیم، سهیم است.

۱۱-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements