چرا شاهین نجفی را دوست دارم؟

من تا پیش از انتشار آهنگی درباره ی نقی از سوی
شاهین نجفی او را نمی شناختم،انتشار این آهنگ
در زمان خودش جنجال آفرین بود و هنوز هم موج آن
آهنگ را می شود هس کرد.
تا آن زمان هتا نام او را هم نشنیده بودم،با
تابو شکنی شاهین نجفی بود که با او آشنایی یافتم
نمی گویم که دنبال کننده ی کارهایش هستم،ولی
کار بزرگی که او کرد،این بود که نشان داد
هیچ چیزی مقدس ،بت و یا تابو نیست و می شود
هر چیزی،هر باوری و هر کسی را به باد نقد و تنز گرفت.

سال پیش نیز درست پس از ماجراهای اسیدپاشی
در اسپهان بود که همین آقای شاهین نجفی در واکنش
به اسید پاشی های سازمان یافته به روی زنان
و دختران سرزمینمان ،واکنش نشان دادند و یک
فایل شنیداری با نام اسید بازی بیرون دادند.
تازگی ها هم که چند آهنگ بیرون داده اند،
یکی از آن ها ممد نوبری بود که من خیلی پسندیدم
ولی گویا کارهای شاهین نجفی،واپس گرایان را
به خشم آورده است.
کاری که از من برمی آید این است که نوشته ای در
پشتیبانی از شاهین نجفی بنویسم تا گمان نکند که
تنها و بی یاور است.

۹-۵-۲۵۷۴ پارسی