مقام گنده ی رهبری

پیشنهادم به بسیجیان،پاسداران و جیره خواران رژیم اسلامی
این است که از این پس،به جای مقام معظم رهبری بگویند
مقام گنده ی رهبری،ایشان که همان خامنه ای باشد،بسیار
آدم گردن کلفتی اند،گردن کلفتی بیش تر از این که نه
به مردم و نه به هیچ نهاد و سازمانی پاسخگو نیست؟

۹-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements