پاسداری از جریان آزاد اینترنت

کشورهای زیادی به دنبال مهار جریان آزاد اینترنت اند
سازمان های سرکوب،جریان آزاد اینترنت را بر نمی تابند
و می کوشند به هر شیوه ای که شده،سدای آزادنویسان و
آزاداندیشان را خفه بکنند و این ما هواداران جریان آزاد
اینترنت هستیم که باید در برابر زیاده خواهی ها و
گستاخی های این چنینی بایستیم.
هر کسی باید بتواند آزادانه سخنان،اندیشه ها و
دیدگاه هایش را منتشر کند و دسترسی به اینترنت
و رسانه های این چنینی می بایست آسان تر شود.

۷-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements