هیچ کاری از دست خدا بر نمی آید

هنگامی که باور به خدا در مغز آدمی رسوب می کند
زدایش آن بسیار سخت است.
جوانی در تارنگارش نوشته بود
آتش ،ابراهیم را نسوزاند
موسا در دریا غرق نشد و آب دریا شکافته شد
یونس در شکم نهنگ زندگی کرد و زنده ماند
آتش بر ابراهیم گلستان شد
چون خدا با آن ها بود.

از زمان پیدایش تاریخ نگاری دیگر ندیدیم که کسی چنین
رخدادهای شگفت و باورنکردنی را گزارش کرده باشد
در زمان کنونی گویا خدا خفه شده است و دیگر هیچ
پیامبری از سوی او برانگیخته نمی شود.
هیچ سند استواری که بتواند چنین رخدادهای افسانه ای
را به اثبات برساند،در دست نیست.
تا زمانی که ما نتوانیم درستی رخداد یک پدیده را به
آزمایش بگذاریم،سخن گفتن از آن کار بیهوده ای
خواهد بود.

۷-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements