ترساندن شهروندان بهایی در شهر تهران با دیوار نویسی

آگاه شدم که در شهر تهران برای ترس انداختن در دل
شهروندان و هم میهنان بهایی،روی دیوار خانه ی یکی از
بهاییان در تهران،نوشته اند :مرگ بر بهایی.
چنین کارهایی از دست مزدوران رژيم بر می آید،رژیمی
تمامیت خواه که می خواهد همگان مسلمان و شیعه باشند.

از مزدوران رژیم هر کاری بر می آید،باید دگر اندیشان
در ایران تا اندازه ای سپاسگزار رسانه ای چون اینترنت
باشند،چون این رژيمی که من می شناسم،در نبود رسانه ای
چون اینترنت،می توانست درنده خوتر از این ها باشد.

۷-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements