جنبش سبز،موسوی،سبزاللهی ها

اگر یادتان باشد پس از رخدادهای سال هشتادوهشت
سبزاللهی ها و موسوی پرستان از مردم می خواستند که
بر پشت بام ها فریاد الله اکبر سر بدهند.
زمانی هم آرنگ یا هسین،میر هسین را راه انداختند
که باشنیدن این آرنگ یاد آرنگ یا نقی ،میرنقی افتادم
که در برگه ی فیس بوکی کمپین یادآوری امام نقی به
شیعیان دیده بودم.
گمان نکنم جنبش و خیزشی که با فریاد و آرنگ های دینی
مانند الله اکبر بیاغازد،بتواند نتیجه ای بهتر نسبت
به انقلاب اسلامی سال ۵۷ به دست بدهد.
بگذریم از این که شماری هم رنگ سبز را به سید بودن
موسوی ربت دادند.
شماری هم می کوشیدند از موسوی چهره ای مقدس بتراشند
از دیدگاه این دسته،برچسب هایی چون سید،موسوی،هسینی
نشانگر والاتبار بودن!! و سرور بودن!!آنان است و
کسانی که این برچسب ها را ندارند، پست شمرده می شوند
و فرودست اند.
بگذریم از این که چگونه این همه از نوادگان امامان
در ایران زندگی می کنند،هر جوری که می اندیشی با خرد
جور در نمی آید مگر این که امامان به روش گرده افشانی
همتاسازی(تولید مثل)کرده باشند.
زمان این سخنان به سرآمده است و در میان آزاداندیشان
هیچ خریداری ندارد،خوب البته شاید بتوان با این سخنان
شماری را فریب داد ولی فریب خوردن ما،هرگز.

۴-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements