سدای اذانت گوشمان را آزار می دهد

سدای بلند اذانت گوشمان را آزار می دهد،به ویژه که گاه
و بی گاه دوست داری آن را با بلندگو در جای جای شهر
پخش کنی،تو اگر می خواهی به سوی خدایت بشتابی،بشتاب،به من چه؟

تو اگر می خواهی خودت را نوکر و بنده و کرنشگر خدای پندارین
وامامان و پیامبران و شاهان و سایر بتان بدانی،بدان ،ولی
نمی توانی من را به رنگ خودت در بیاوری.

چرا باید تو امتیاز ویژه ای داشته باشی،برای القای باورهای
خودت به دیگران؟و در آن هال انتزار داشته باشی که من چیزی نگویم؟

۳-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements