اگر روزی سیل بیاید و یا توفان شود

ایران جایی است که سیل می آید،توفان می شود
ولی با گذشت هتا هشت سات،هنوز کسی نیست که به
داد توفان زدگان و سیل زدگان برسد.
سازمان هواشناسی هم روشن نیست که کارش چیست؟
توان پیش بینی را ندارد و اگر هم بکند،درست از
آب در نمی آید.
پس از توفان و سیل این آخوندهای گستاخ و شکم پرور
می آیند و بی شرمانه می گویند که این آسیب ها از
سوی خدا بوده است،کسی نیست به این ها بگوید که شما
تن پروران و مفت خورانی که به گرد پول های نفتی
و دارایی های کشور چنبره زده اید و دست به هر
کشتار و سرکوبی زده اید،خود بزرگ ترین آسیب
برای کشور هستید.
اگر خدایی وجود می داشت،بی شک پیش از هر کاری این
دروغگویان نیرنگ باز را به سختی ادب می کرد
و چون خدایی وجود ندارد،می بایست خودمان دست
به کار شویم و پاسخ بیهوده گویی هایشان را بدهیم.

۳-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements