پاسداران(سپاهی ها) و بسیجی ها،دشمن شماره ی یک آزادی خواهان ایرانی اند

سپاه سازمانی است تروریستی که در سال هشتاد و هشت
با کشتن دختران و پسران بی دفا،گمان می کرد خیلی دلیر
است ،آن ها از بالای پل مردم را به زیر می انداختند،با گلوله
پیشانی مردم را نشانه می گرفتند،آری پاسدارها و مزدوران
رژیم در رویارویی با مردم بی دفا،بسیار دلیرند.
هتا اگر یادتان باشد مزدوران رژیم مردم را با خودرو زیر
می گرفتند،آن ها آن چنان بی شرف هستند که به دختری به
نام ترانه موسوی در زندان تجاوز جنسی کردند و سپس
او را آتش زدند،این آشغال ها در رویارویی با آدم های
دست بسته و بی دفا خیلی نترس اند.
ولی اگر ارتش کشوری مانند آمریکا بخواهد در برابرشان بایستد
بی گمان همین پاسدارها و بسیجی ها دنبال سوراخی خواهند
گشت تا در آن جا پنهان شوند،در برابر چنین ساختار سرکوبگری
باید مشتی بود بر دهانشان،گمان نکنم بتوان با چنین کسانی با
زبان گفت و گو کنار آمد،با آنان باید به زبان خودشان سخن گفت.

من هیچ گاه از یاد نخواهم برد که این بسیجی های
تروریست بودند که دختر آزادی خواه سرزمینمان،ندا
را با گلوله در خیابان کشتند.
و هرگز ستار بهشتی،آن پسر نترس آزادی خواه را از
یاد نخواهم برد که زیر شکنجه ی دژخیمان رژیم کشته شد.

من مانند دیگران نمی توانم در برابر ستمگری،بیداد
دیکتاتوری،تمامیت خواهی،نابرابری و سرکوب خاموش
بنشینم و این ویژگی برجسته ی ما آزادی خواهان است.

۱-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements