نمایی از چارون،بزرگ ترین ماه سیاره ی پلوتون

24252

چارون بزرگ ترین ماه سیاره ی پلوتون است.
در فرتور بالا شما بخشی از چارون را می بینید
که با رنگ زرد نشان گذاری شده است که در برگیرنده ی
پهنه ای به اندازه ی ۳۹۰ کیلومتر است.
این پهنه دارای چندین دهانه است که یک کوه بزرگ
در درون یکی از این دهانه ها جای گرفته است.
این فرتور در تاریخ ۱۴ ژوییه ی ۲۰۱۵ گرفته شده است.

بن مایه:تارنمای ناسا
nasa.gov

۲۶-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements