دیدگاه یک ایرانی درباره ی پیامدهای ناگوار توافق هسته ای در یک تارنمای خبری

در زیر،دیدگاه یک ایرانی را درباره ی پیامدهای ناگوار
توافق هسته ای که در یک تارنمای خبری گذاشته شده بود
را می آورم.

روزی خواهد رسید که مردم ایران و جهانیان خواهند فهمید
که سازش و توافق با رژیم ملایان کاری بس نادرست بوده است.
ولی در آن روز،هرگونه برخورد با این رژیم،بسیار پرهزینه
سخت و دشوارتر خواهد بود.

افسوس و سد افسوس

۲۶-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements