کارتون محمد(پیامبر اسلام)،کشیده شده با انگشت میانی

1

این کارتون،کاری از بوش فاوستین می باشد.

بن مایه:
fawstin.blogspot.com

۲۴-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements