ستاره ی درخشان وگا

ستاره ی درخشان وگا که فاسله اش با ما تنها ۲۵ سال نوری
است،چنبره ای(هلقه ای) در پیرامونش دارد که می چرخد و
تنها با پرتوهای فروسرخ می توان آن ها را دید،این هلقه
از گرد و غبار و یا شاید از ستاره های دنباله دار
ساخت یافته است.

بن مایه:نسک فزا در بیست سال آینده

۲۱-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements