رژیم جمهوری اسلامی،خوب مردم را سرگرم عاشورا،ماشورا کرده است

خوب مردم را سرگرم عاشورا،ماشورا کرده اید تا
مسئولان نظام با خیالی آسوده و بی دغدغه به تاراجگری
و ستم هایشان ادامه بدهند و در دلشان به مردم زودباور
و ساده بخندند و تا ابد آن ها را غرق در مشکلاتی که
هرگز حل نخواهند شد،بگذارند.
در مسیر خوبی گام نهاده اید به خیال خودتان.
متاسفم برای خودم و هم نسلانم که در این زمان و مکان
زیست می کنیم.
خاک بر سرمان باشد بهتر از این روزگار سیاه است که
برایمان به وجود آورده اید.
راست گفته است(خمینی)که هر چه دارید از محرم و صفر است
چون این ها مقوله های درآمد زایی(امام حسین و امام زمان)
برای دلالان و دکانداران بهشت خیالی است.

نکته:این نوشته برداشتی است از یک پیام فرستاده شده
از سوی یکی از بینندگان برنامه ی مذهبی این شب ها
که از شبکه ی یک تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی پخش می شود.
باید خستو شوم که این پیام بسیار گویا،فشرده و رسا
است و شاید هر پیام دیگری می بود نمی توانست چنین
پاسخ کوبنده ای به دم و دستگاه نیرنگ باز دین باشد.

درود بر این انسان پردل و نترس.

۲۰-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements