چرایی زیانبار بودن دین؟

در ایران،از دوران کودکی بی آن که درک و فهم درستی
از پیرامونت داشته باشی،به زور به تو برچسب مسلمانی
می زنند،بی آن که خودتان این دین را برگزیده باشید
باورهای دینی را می خواهند هر جوری که شده به ما
القابکنند از مدرسه بگیر تا تلویزیون.
از دبستان تا دبیرستان،خرافه ها و یاوه های دینی
را به خوردمان می دهند،چون دستگاه دین می خواهد
همگان در نادانی و ناآگاهی به سر ببرند،و چه افزاری
بهتر از دین که بتواند ماها را ناآگاه نگه دارد؟
تازگی ها این گسترش نادانی را به کودکستان ها
و مهد کودک ها کشانده اند،آن هم ،درست زمانی که
مغز یک کودک ساخت می یابد،آری می خواهند دین را
درون مغزهایمان رسوب دهند،تا توان اندیشیدن را
نداشته باشیم.
هنگامی که افسار اندیشیدن خود را به دست دیگران
می دهید،دیگر این خودتان نیستید که می اندیشید،بلکه
مانند یک زامبی خواهید شد که اختیاری از خودتان
نخواهید داشت.

چندی است که آت و آشغال های ذهنی را از مغزم
بیرون ریخته ام و اکنون به آسودگی نسبی رسیده ام
هر چند هنوز دغدغه هایی دارم که آزارم می دهند.

۱۸-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements