هیچ گاه از نوشتن بازنخواهم ایستاد

اگر هر زمان دیدید که این تارنگار به روز نمی شود
بدانید که پس از اندک زمانی ،پرتوان تر و دست پر تر
از همیشه باز خواهم گشت.
هتا اگر جهانی گردآیند تا فریاد آزادی خواهی ما را
خفه بکنند،باز نخواهند توانست،چرا که ما با گوهر آزادی
همزادیم،ما پاسدار گوهر گران بهایی به نام آزادی هستیم
و تا پای جان از آن پاسبانی خواهیم کرد.

زنده باد آزادی

۱۷-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements