زمانی که پژوهش های زمین شناسی ،توفانی ناگهانی و افسانه ای مانند توفان نوح را رد می کند

باورهای دینی دیر زمانی بود که بر همه جا سایه انداخته
بود و به مردم باورانده بودند که توفانی افسانه ای
مانند توفان نوح در زمان هایی دور رخ داده است.
هنگامی که دانش های نوینی چون زمین شناسی و دیرینه شناسی
پا به میدان گذاردند،افسانه ها دیگر کم کم رنگ باختند.
در دهه ی ۱۸۳۰ پژوهش های چارلز لایل، که زمین شناس بود
توفان نوح رابه چالش کشید،نشانه هایی که پس از شکافتن
پوسته ی زمین به دست آمد،نه به یک توفان ناگهانی بلکه
بر دگرگونی های آهسته در بازه ی گسترده ای
از زمان گواهی می دادند.

بن مایه:نسک بی خدایی برای تازه کارها
نوشته ی دکتر دیل مک گاون

۱۶-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements