پرچم آمریکا

212

11212

12212

از هر کسی در جهان بپرسید،آرزوی زیستن در کشور آمریکا
را دارد،هر چند برخی کشورهای اروپایی مانند دانمارک را
بسیار آزادتر و بهتر از آمریکا می دانم ولی با این همه
کشورآمریکا ویژگی ها و استانده های(استانداردهای) خودش
را دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت.

فرتورها از تارنمای زیر می باشند.
hdwallpapersnew

۱۵-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements