خمینی و سخن تروریستی او

در جهان امروز اگر کسی سخنان این چنینی بگوید بی گمان او
با نام تروریست شناخته خواهد شد و اکنون ببینیم خمینی در
آذر ماه سال ۱۳۶۳،در سخنرانی به مناسبت زاد روز پیامبر اسلام
چه گفته است؟

روح الله(روح خدا) که همان خمینی باشد می گوید:
آن هایی که می گویند اسلام نباید آدم کشی بکند
آدم های نفهمی هستند که معنی اسلام را نفهمیده اند.

اکنون خودتان بسنجید و ببینید که خمینی یک تروریست بود
یا نه؟

بن مایه:کتاب کوثر،دفتر نشر آثار

۱۵-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements