این ها سنت چه کسی است؟

سنگسار سنت کیست؟
از کوه پرت کردن سنت کیست؟
جزیه و خراج گرفتن،سنت کیست؟
بریدن دست و کور کردن چشم،سنت کیست؟
برده گیری،برده داری،برده فروشی،کشتار دگر اندیشان
و تجاوز به اسیران جنگی سنت کیست؟
جنگیدن و خونریزی و کشتن مردم برای مسلمان کردنشان
سنت کیست؟
بریدن سر و گردن دگراندیشان و ناباوران سنت کیست؟
ازدواج یک مرد بزرگسال با یک کودک سنت کیست؟
جنگ افروزی و به تاراج بردن دارایی های ناباوران
و دگر اندیشان سنت کیست؟

این چنین نوشته ای را در تارنگار حق مسلم ما
دیدم،و گفتم در این جا آن نوشته را با شیوه ی
نوشتاری خودم،بازنویسی بکنم.

۱۵-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements