کارتونی(کاریکاتوری)از دیکتاتور کره ی شمالی

142

این کارتون کاری از بوش فاوستین می باشد.

بن مایه:
fawstin.blogspot.com

۱۲-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements