پیچ بزرگ تاریخی که گذشتن از آن به این آسانی ها نیست

خاورمیانه ی امروز،مانند یک میدان جنگ شده است و همه در
آن سرگرم سهم خواهی خودشان اند،ریشه ی همه ی این درگیری ها
و نبردهای ویرانگر ،ریشه در نابردباری، زیاده خواهی
نادانی و ناآگاهی مردمانش دارد.
جنگ دینی می رود که هتا کشور ایران را نیز به سوی پرتگاه ببرد
همان گونه که می دانید مردم ایران سدها سال است که خودشان
را به خواب زده اند و از کنار هر چیزی با بی تفاوتی می گذرند.
مردم ایران گرایشی به آزادی ندارند و گمان می کنند که آزادی
یک شبه به دست می آید،هر خیزشی که از سوی مردم ایران
در تاریخ انجام شده است،همگی شان بی فرجام بوده اند چرا
که هیچ اندیشه ای پشت آن ها نبوده است و تنها می شود نام
آن خیزش ها را یک جور جو گیری دانست.
جنگ میان شیعه و سنی ،هر روز که می گذرد دارد وارد
فاز دیگری می شود،در هر دو سو تمامیت خواهان دینی
سف آرایی کرده اند و هیچ کدامشان هم کوتاه نمی آیند.
به تاریخ نگاهی بیندازید،مذهب شیعه و مذهب سنی چه
دستاورد شگرفی در تاریخچه ی خودشان داشته اند؟هیچ
چرا این گروه های تمامیت خواه دینی در هزار واندی
سال پیش گیر کرده اند و دشمن نوگرایی اند؟
خوب کسی که در گذشته زندگی می کند و نادانی خویش
را می ستاید،هنگامی که ببیند نمی تواند چیزی بیافریند
و سخن تازه ای برای گفتن داشته باشد،خواهد کوشید تا
به ویرانگری دست بزند.
شاید شماری بگویند که ما را ناآگاه نگه داشته اند
و این یک دسیسه ی برنامه ریزی شده است،خوب این نمی تواند
توجیهی برای خوابزدگی شما باشد،شما از همان خردی
بهره می برید که من از آن .
هنوز مردم خاورمیانه درگیر باورهای هزار و اندی
سال پیش هستند و امروزشان را فراموش کرده اند
دیروز گذشته است و باید در اندیشه ی ساخت فردایی
بهتر بود، با چهارچوب های هزار و چهار سد سال پیش
نمی توان در جهان امروز زیست.
در زمان کنونی دیگر باید انسان به درجه ای از آگاهی
و دانش رسیده باشد که بداند هیچ چیزی مقدس نیست.

آیا دیگر زمان آن نرسیده است،باورهایی را که با
برچسب های مقدسشان ،پیش زمینه ی پدیدار شدن ویرانگری ها
جنگ هاو خونریزی های زیادی شده اند،دور ریخته شوند؟

هر چند شاید شماری بگویند که سخنان ما،مانند تیری در
تاریکی است که امکان به هدف خوردن آن بسیار ناچیز است.
خوب یک کار خوب هر چند هم که ناچیز باشد،باز باید
انجام شود.

۱۲-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements