نام های خدا

می گویند خدا برای نخستین بار نام هایش را به انسان آموخت.
خدای به آن بزرگی چه نیازی به این داشته است و دارد که
نام هایش را به انسان بیاموزد؟
این دیگر چه کار بیهوده و نابخردانه ای است که خدا به آن دست
زده است؟
گیریم که خدا هزاران نام برای خودش داشته باشد،دانستن همه ی
آن ها برای انسان ها به چه دردی خواهد خورد و ندانستن آن ها
چه چیزی از آن ها خواهد کاست؟

۱۲-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements