نگاهی به گزافه گویی ها در افسانه ی امام زمان

باورمندان شیعه،گزافه گویی های زیادی درباره ی امام زمان
دارند که در زیر به نمونه هایی از آن ها می پردازیم.

پیش از آمدن مهدی،دجال بیرون خواهد آمد.

آفتاب از باختر سر خواهد زد،آوازی از آسمان شنیده خواهد شد
یاران امام به یکباره(طی الارض)نزد او خواهند شتافت.

خون هسین را خواهد گرفت،بنی امیه یا بنی عباس را خواهد کشت
در همه ی این پنداربافی ها می توان گزافه ها و سود جویی های
سیاسی را پیداکرد.

گزافه گویی شگفت تری نیز هست که می گویند
مهدی سرانجام به دست زن ریشداری کشته خواهد شد
پس از او تک تک امامان به جهان باز خواهند گشت و به
فرمانروایی خواهند رسید و هر امامی دشمنان خودش را
خواهد کشت.

در میان این نوشتارها چیزهایی که به چشم می آید
افسانه بافی،گزافه گویی و خشونت و کین ورزی است.

بن مایه:نسک داوری،نوشته ی اهمد کسروی

۱۰-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements