زون زی،فیلسوف بی خدای چینی در چین باستان

زون زی فیلسوفی بی خدا بود که در چین باستان می زیست.
زون زی می گوید:
هر نیایش و خواستی که می خواهی به درگاه خدا بخوان ،کسی نیست
که سخنانت را بشنود،زمستان به پایان نخواهد رسید چون سردتان
شده است، و زمین کوچک تر نخواهد شد چون شما توان راه رفتن ندارید
و یا خسته شده اید.
شما نماز باران می خوانید و باران می بارد ولی نماز خواندن شما
کمکی به باران باریدن نمی کند،گهگاهی نیز نماز باران نمی خوانید
ولی به هر روی باز باران می بارد.
آن گاه چه می گویید؟اگر شما کنش ها و کردارهای خردمندانه ای
داشته باشید،شاید پیامدها و برآمدهای(نتیجه های )خوبی داشته باشد.

رفتاری نابخردانه انجام بدهید،خواهید دید که پیامد بدی به
دنبال خواهد داشت.
سپاس و یا دشنام دادن کاری بی خود است،این پیامدها همگی ریشه
در کردارهای خودتان دارد.
اگر می خواهید زندگی بهتری داشته باشید،خودتان را آموزش دهید
و به دقت درباره ی پیامدهای کارتان بیندیشید.

بن مایه:نسک بی خدایی برای تازه کارها،نوشته ی دکتر دیل مک گاون

۱۰-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements